Valgfolder 2017

EN RØD OG GRØN RETNING FOR HADERSLEV KOMMUNE

I Enhedslisten ønsker vi at skabe mere frihed, mere lighed og mere tryghed i Haderslev Kommune. Vi ønsker en kommune, hvor fællesskabet er et fællesskab for alle.

Der er fortsat ikke sikret ordentlig tid til hverken børn, unge
eller ældre. Vilkårene for vores arbejdsløse og syge borgere kan stadig blive langt bedre. Der er derfor behov for en ny og mere borgernær udvik – ling for vores kommune.

Vi vil gøre Haderslev til en grøn kommune, der går forrest i indsatsen for en bæredygtig fremtid.

Det er kun sund fornuft, at vi vælger en solidarisk retning og griber den grønne dagsorden.

BEDRE VILKÅR FOR ALLE KOMMUNENS BORGERE

I Haderslev kommune skal vi behandle vores udsatte langt bedre, og i det hele taget sikre ordentlige vilkår for arbejds – løse, syge og kontanthjælpsmodtagere.

Enhedslisten foreslår blandt andet

• Reglerne i forhold til sygedagpenge, kontanthjælpsmodtagere, ressource – forløb m.v. skal administreres for borgeren så lempeligt som muligt, uden at overtræde lovgivninger eller vejledninger.
• Alle sager for mennesker, der har været på kontanthjælp i mere end fem år gennemgås for at finde ud af, om de enten skal på en anden ydelse, eller hvad man ellers kan gøre for at hjælpe disse mennesker ud af kon – tanthjælpssystemet.
• Enhedslisten foreslår, at Haderslev Kommune i alle relevante beslutnings – processer rådfører sig med Handicaprådet og Tilgængelighedsgruppen.

HADERSLEV SKAL VÆRE EN GRØN KOMMUNE

Opskriften for Enhedslistens erhvervspolitik er grøn energi, miljø og økologi. Grøn omstilling er fortsat en af vores mær – kesager.

Enhedslisten foreslår blandt andet

• Energibesparelse og isolering af de kommunale ejendomme giver bespa – relser og samtidig vil en grøn kommune tiltrække grønne virksomheder .
• Kommunen skal gå forrest ved indkøb og i forbrug af økologiske og miljøvenlige produkter, herunder skal grønne områder plejes uden pesticider.
• Øget genbrug, optimeret sortering og mindre afbrænding .
• Miljøvenlige kommunale køretøjer og eldrevne bybusser
• Gratis buskort for børn, unge, studerende, ældre og førtidspensionister .
• Udvikling og etablering af førerløs el-togdrift fra Haderslev Rådhus til Vojens Station.
• Flere cykelstier og mindre fokus på oprettelse af P -pladser.

ET ARBEJDSMARKED MED PLADS TIL ALLE

Enhedslisten vil styrke indsatsen for at skaffe relevante jobs til den gruppe af ledige, som ikke kan skaffe sig et job på det ordinære arbejdsmarked. Samtidig ønsker vi at få stoppet al meningsløs tvangsaktivering.

Enhedslisten foreslår blandt andet

• Haderslev Kommune skal stille sociale klausuler og kræve kædeansvar ved udbud.
• Haderslev Kommune skal igangsætte forsøg med 30 timers arbejdsuge med fuld løn- og personalekompensation, som man for eksempel har gjort i Göteborg i Sverige.
• Alle som er omfattet af kravet om 225 timers arbejde, for at modtage kontanthjælp skal sikres et reelt tilbud om et job.
• Der skal etableres ‘225-timers stillinger ’ af 1,5 års varighed. 60 nye stil – linger pr. år til overenskomstløn og på overenskomstvilkår, så ingen falder for 225-timers reglen.
• Fokus på iværksætteri og understøttelse af sociale og fællesejede virk – somheder, som en del af kommunens beskæftigelsespolitik.

EN MANGFOLDIG KULTURPOLITIK FOR ALLE

Vi ønsker at løfte kulturen i Haderslev og dermed gøre kunst, musik, film, teater, litteratur m.v. mere tilgængeligt. Vi skal støtte nye kulturprojekter og give plads til streetkulturen, ild – sjælene og deres selvorganisering.

Enhedslisten foreslår blandt andet

• Vi ønsker mere liv i K ulturhus Bispen. Vi vil have en større aktivitet i værkstederne og på Spillestedet Månen.
• Vi vil øge tilskuddet til at genskabe et regionalt spillested, evt. som et samarbejde mellem Månen, Banehuset i Sommersted, Vojens Musik- og Kulturhus og Gram Slot.
• Folkebibliotekerne skal være aktive i nærområderne. Derfor ønsker vi større fokus på biblioteksafdelingerne i Vojens og Gram.
• Priserne i Haderslev K ommunale Musikskole skal gøres mere bruger – venlige.

GOD TID TIL BØRN OG UNGE

Vi skal prioritere vores dagtilbud, vores skoler og vores fritids – tilbud langt højere.

Enhedslisten foreslår blandt andet

• Indføring af en grundnormering på tre børn pr . voksen i
vuggestuerne, seks børn pr. voksen i børnehaverne og ni børn pr. voksen i fritidshjemmene og SFO-ordningerne.
• Suspendering af alle kommunalt bestemte evalueringskrav med karakter af læreplaner.
• Skolerne sikres størst mulig frihed til at fokusere på undervisning og triv – sel, frem for test og tidsrøvende dokumentation.
• Kortere skoledage, så fritidsinteresser og kammeratskaber kan fremmes. • Indførelse af et loft på max. 24 elever pr . klasse.

STØRRE TRYGHED FOR KOMMUNENS ÆLDRE BORGERE

De ældre i Haderslev Kommune er borgere på lige fod med andre og skal gives mulighed for at deltage i byens liv .

Enhedslisten foreslår blandt andet

• Hiort Lorenzen Plejecenter skal tilbage i offentligt regi.
• Ældreområdet skal tilføres de midler, der kræves for at sikre en ordentlig og værdig omsorg for alle kommunens ældre borgere.
• Boligforholdene skal udvikles og tilpasses, så de opfylder den enkelte ældres behov.