Valgprogram 2021

Enhedslisten Haderslev – Valgprogram 2021

Enhedslisten ønsker store forandringer i Haderslev Kommune. Der er brug for, at der sættes fokus på miljø og klima, som virkelig skal være anderledes, end vi har set tidligere. Lillebælt dør, og der er behov for mere fokus på vandløb, damme og fjorden.
En vej til disse forandringer er at udvikle grønne erhverv indenfor turisme til at have fokus på netop den unikke natur, vi har lokalt, med noget af verdens bedste fiskevand, men også mange smukke naturperler.
Lige nu er Haderslev kommune langt nede i forhold til resten af landet med manglende ungdomsuddannelser osv. Vi har et lavt uddannelsesniveau og det giver udfordringer. Bedre institutioner for børn og unge vil sikre en bedre fremtid.

Arbejdsmarkedet efterspørger veluddannede medarbejdere og især veluddannede unge, til at sikre udviklingen af vores grønne erhverv. Samtidig har Haderslev Kommune mange ledige uden hverken uddannelse eller erhvervserfaring. Derfor skal jobcentret øge fokus på uddannelse, gerne gennem revalidering, da det er det bedste middel til at sikre varige bedre forhold for den enkelte.

Generelt er der stort behov for øget fokus på grøn omstilling, børn og unge samt uddannelse for at sikre en bedre fremtid for borgerne og naturen i Haderslev kommune.  Det bærer vores valgprogram tydeligt præg af.

 

 1. 1.Arbejde
  1. Arbejdsmarked
  1.2. Kontanthjælp, sygedagpenge og førtidspension
  1.3. mindre ulighed
  2. Natur og kommune i harmoni
  3. Borgernær velfærd og kommunen som arbejdsgiver
  4. Mennesker med handicap
  5. Kultur- og arkitekturpolitik
  5.1. En kulturpolitik for alle
  5.2. Arkitektur og byudvikling
  6. Grønne indsatser
  6.1. Grøn trafik – offentlig transport og cyklister  
  6.2 Lillebælt, naturnationalparker og biodiversitet

6.3 Genbrug
6.4 Tiny Houses og bæredygtigt byggeri
6.5. FN´s 17 verdensmål
7. Børn, unge og familie
7.1. Daginstitutioner
7.2 Skoler
7.3 Tidlig indsats
7.4 Ligestilling
8. Ældrepolitik
9. Økonomi
10. Grøn erhvervspolitik og grøn turisme

 1. Arbejde

1.1. Arbejdsmarked

Enhedslisten i Haderslev vil styrke indsatsen for at skaffe relevante jobs til den gruppe af ledige, som ikke kan skaffe sig et job på det ordinære arbejdsmarked. Dette skal ske, uden at der fyres ansatte, som laver opgaverne i dag. Arbejdet skal fordeles bedre og tilrettelægges på en sådan måde, at flere får mulighed for en aktiv tilværelse på arbejdsmarkedet og at de, der er i arbejde, undgår stress, nedslidning og udstødelse. Samtidig ønsker vi at få stoppet al meningsløs tvangsaktivering. I stedet skal der satses på et rummeligt arbejdsmarked, hvor alle ansættes med samme rettigheder.

Enhedslistens udgangspunkt er undersøgelser, der viser, at risikoen for at man ikke får kontakt til arbejdsmarkedet eller har et svingende tilhørsforhold hænger sammen med uddannelse. Det betyder, at for alle, hvor det giver mening, skal arbejdet med ledige prioritere uddannelse. Og hele tanken om, at ”job først” er vejen skal ændres til, at uddannelse kommer først, da det sikrer mere varig tilknytning til arbejdsmarkedet. For at sikre denne strategi virker ordentlig, skal folkeskolens ældste klasser ligeledes prioriteres, så flere er uddannelsesparate ved afslutningen af folkeskolen.

Enhedslisten foreslår
● At på alle niveauer i jobcenter og på sygedagpengeområdet skal der kigges på, om uddannelse og revalidering kan være en vej til mere fast tilknytning til arbejdsmarkedet.
● Uddannelse og opkvalificering skal være det naturlige førstevalg i indsatsen over for arbejdsløse, herunder en udvidet brug af revalidering
● At Haderslev Kommune skal fokusere på at sikre, at elever i folkeskolens ældste klasser og ungdomsuddannelserne får bedre vilkår, og især at der fokuseres mere på at støtte dem, der ikke har det let.
● Arbejdsløsheden skal nedbringes ved at udvide den offentlige service – ved at skabe nye jobs. Så får vi en bedre kommunal service, får arbejdsløse i arbejde og minimerer nedslidning og stress for de ansatte. Den samfundsøkonomiske omkostning er minimal, da flere kommer ud af forsørgelse og i job
● Haderslev Kommune opretter flere relevante lære- og praktikpladser
● Haderslev Kommune skal iværksætte flere energibesparende renoveringer af dens bygninger. Istandsættelse og klimarenovering af kommunens skoler og andre bygninger skaber arbejdspladser, sparer penge og på sigt nedbringer det kommunens udslip af klimagasser
● Haderslev Kommune sikrer miljøvenlig pleje af grønne områder med fokus på biodiversitet, og stopper brug af pesticider på kommunale jorder
● Haderslev Kommune skal lave en samlet strategi for sine naturoplevelser. Denne strategi skal indtænke flere politiske områder, herunder bl.a. beskæftigelses-, miljø-, turisme- og kulturområdet
● Haderslev Kommune skal sætte fokus på iværksætteri og understøttelse af sociale og fællesejede virksomheder, som en del af kommunens beskæftigelsespolitik. Kommunen skal dermed understøtte opstart af socialøkonomiske virksomheder.
● Haderslev Kommune skal stille sociale klausuler ved udbud, – bl.a. krav om danske overenskomster og forpligtigelse til at ansætte praktikanter og/eller lærlinge
● Haderslev Kommune igangsætter forsøg med 30 timers arbejdsuge med fuld løn- og personalekompensation, som man har gjort i Göteborg i Sverige og i Island.
● Aktiveringskravet til arbejdsløse og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere skæres ned til det lovgivningsmæssige minimum med udgangspunkt i den enkelte borger
● Øget brug af jobrotation, så nuværende medarbejdere opkvalificeres, og ledige får arbejdserfaring
● Alle unge under 30 år skal have garanti for et tilbud om arbejde og/eller uddannelse. Unge arbejdsløse skal enten sikres et relevant tilbud om uddannelse inden for 3 måneder eller visiteres fra uddannelsesparate til aktivitetsparate, så de kan komme væk fra den særligt lave ydelse uddannelsesparate modtager
● Alle som er omfattet af kravet om 225 timers arbejde, for at modtage kontanthjælp, skal sikres et reelt tilbud om et sådant og det skal sikres, at ingen, som ikke kan leve op til kravet, udsættes for dette
● Nyttejob skal erstattes af muligheden for at deltage i nyttige aktiviteter i civilsamfundet. Begrænsninger i arbejdsløses mulighed for at deltage i frivilligt arbejde skal fjernes.

1.2. Kontanthjælp, sygedagpenge og førtidspension

Der skal skabes bedre vilkår for de af kommunens borgere, som er syge, på kontanthjælp eller som er på førtidspension. Det er Enhedslisten opfattelse, at dette er et område, som kalder på en gennemgribende indsats, eftersom den nuværende praksis ikke har tilstrækkeligt fokus på den enkelte borgers interesser og behov. Enhedslisten anerkender, at det er bedre i dag, end det var for 4 år siden, men der er stadig plads til forbedringer.

Haderslev Kommune kan og skal gøre tingene meget bedre for disse borgere, end vi gør i dag. I Enhedslisten Haderslev ønsker vi, at vores kommune udvikles til at blive en reel og meningsfuld støtte for alle, i det omfang det er nødvendigt for den enkelte.

Mange borgere i denne gruppe har også andre problemer end arbejdsløshed og sygdom. En større andel har boligproblemer, enten som direkte hjemløse eller fordi de bor under forhold, som ikke er holdbare.

Enhedslisten foreslår:

 • Reglerne i forhold til sygedagpenge, kontanthjælpsmodtagere,jobafklaringsforløb, ressourceforløb og førtidspension m.v. skal administreres så skønsmæssigt lempeligt som muligt, uden at overtræde lovgivninger eller vejledninger.
  ● Alle sager for mennesker, der har været på kontanthjælp i mere end 5 år gennemgås for at finde ud af, om de enten skal på en anden ydelse, eller hvad man ellers kan gøre for at hjælpe disse mennesker ud af kontanthjælpssystemet. Alle borgere som rammes af kontanthjælpsloft eller kravet om 225 timers arbejde, skal have vurderet, om de ikke reelt hører hjemme på en anden ydelse
  ● At igangsætte kommunal undersøgelse af, hvorfor borgere ender på kontanthjælp. Det er vigtigt for at forebygge at flere ender på den ydelse på livstid
  ● At Haderslev Kommune øger fokus på at skaffe førtidspensionister i skånejobs
  ● At Haderslev kommune øger fokus på behandling af psykisk sygdom og misbrug.
  ● At fokus på uddannelse øges, hvor det giver mening for den enkelte.
  ● At Haderslev kommune fokuserer på at skaffe små og billige boliger centralt til at sikre bedre boligforhold for vores samfunds mest udsatte.1.3. mindre ulighed
  Enhedslisten arbejder for at skabe mindre ulighed og udligning af sociale skel.
  Hvis man er ramt af sygdom, kan man meget let blive diskrimineret, især hvis det er psykisk sygdom, der ”ikke kan ses”. Det er utrolig vigtigt, at vi på alle niveauer i kommunen og for alle borgere har fokus på, at ingen stilles dårligere på baggrund af, hvor man bor, på handicap, alder, etnicitet osv.
  For at sikre mindre sociale skel, skal folk, der har det ekstra svært, endda ofte positivt forskelsbehandles, således de får den fornødne støtte til både at kompensere for f.eks. deres handicap og derudover støttes som alle andre.
  Hvis man er flygtning eller indvandrer skal der være fokus på, at det tager tid at lære dansk, og at uddannelse er vigtigt for varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Så mange af de penge Danmark har sparet ved, at de er født og har haft grundskole i udlandet, skal investeres i at få dem støttet så meget, at de langsigtet kan være med på lige vilkår med sprog og uddannelse.  

Den nyeste forskning fra 2021 viser klart, at der skal mere fokus på danskundervisningen igen. De centrale regler og hele konceptet om ”job først” har forringet mulighederne for at skabe god integration og varig tilknytning til arbejdsmarkedet.  Mere danskundervisning og individuel behandling er vejen til bedre integration.

Enhedslisten ønsker at ansætte en mangfoldigheds-og ligestillingskonsulent i kommunen for at gøre op med traditioner og vaner, der forhindrer ligestilling og mangfoldighed.

 1. Natur og kommune i harmoni

Så er der gået 8 år, siden vi skrev: ”Alle snakker om det (miljøet), men de færreste partier gør noget alvorligt ved det”. Dette er stadig højaktuelt og Enhedslisten Haderslev ser stadig dette område som høj-prioritet. Det nuværende borgerlige flertal ser ikke ud til at ville gøre noget, så derfor er det vigtigt, vi får styrket venstrefløjen i Haderslev byråd. På nogle områder vil udgiften til renovering/omstilling, hurtig tjene sig hjem igen. Det drejer sig bl.a. om energibesparelse og isolering af de kommunale ejendomme. Samtidig vil en grøn kommune tiltrække grønne virksomheder til gavn for den almindelige beskæftigelse.

Enhedslisten har fået små forbedringer igennem i byrådet, men slet ikke nok. F.eks. har vi fået ændret pasningen af grøftekanterne med fokus på biodiversitet og insektliv på baggrund af Enhedslistens initiativ.

Der er i Danmark flere og flere invasive arter, som f.eks. bjørneklo og japansk pileurt. Enhedslisten ønsker mere fokus på bekæmpelse af invasive arter. Haderslev Kommune skal lave en plan for bekæmpelsen og selvfølgelig uden brug af giftstoffer og således gå foran og få fokus på problemet, så private lodsejere også kommer i gang med bekæmpelsen.

I Enhedslisten lægger vi i øvrigt vægt på følgende emner:

 • Økologi og miljøvenlige produkter i kommunes regi– herunder i indkøbspolitikken.
  ● Miljøvenlige nyanlæg og vedligehold af de grønne områder. Her skal være fokus på både energiforbrug i byggeprocessen, men også på biodiversitet i pasningen bagefter. Og selvfølgelig ingen brug af pesticider
  ● Hjemmekompostering – haveaffald til kompost i egen have
  ● Bedre sortering af bygningsaffald
  ● Øget genbrug (flere fraktioner) og mindre afbrænding
  ● Trafiksanering og flere cykelstier
  ● Alternativ energi, herunder landbaseret sol og vind med lokalt ejerskab
  ● Miljøvenlige kommunale køretøjer
  ● Rådgivning til borgerne om miljøspørgsmål
  ● ikke flere drive in butikker
  ● Oprettelse af en fond til hjælp for iværksættere for udvikling af nye miljøprodukter/serviceydelser.
  ● Iværksætter-hjælp til opstart af socialøkonomiske virksomheder
 1. Borgernær velfærd og kommunen som arbejdsgiver

I Haderslev Kommune har vi gennem de seneste år oplevet, at der er forsvundet arbejdspladser inden for den borgernære velfærd, mens opgaverne er blevet flere og flere. Vores kommunes varme hænder er blevet underlagt en kvalitets- og kontraktstyring, hvor samtlige velfærdsopgaver tvinges på ensidige formler, hvor kontrol, dokumentation, evindelige målinger og indbyrdes konkurrence gøres til målestok for kvaliteten af vores velfærd. Denne voldsomme bureaukratisering og kontrol af vores medarbejdere ‘på gulvet’ har ydermere betydet en betydelig forøgelse af vores kommunale forvaltningers arbejdsopgaver og dermed også en ganske betydelig forøgelse af de økonomiske udgifter til denne typer af opgaver, som ellers kunne anvendes til at sikre flere hænder til de borgernære opgaver. Enhedslisten Haderslev vil en mere borgernær velfærd, hvor varetagelsen af kommunens kerneydelser forbedres. Det gælder særligt velfærden for børn, unge og ældre. Borgerne i Haderslev skal sikres et højt serviceniveau, samtidig med, at kommunens ansattes skal sikres en god arbejdsplads. Det fysiske og psykiske arbejdsmiljø skal forbedres og den forebyggende indsats skal opprioriteres for kommunens medarbejdere. Arbejdet skal fordeles, således at kommunens medarbejdere undgår stress, nedslidning og udstødelse. Haderslev Kommune skal gå i spidsen med at forbedre arbejdsmiljøet og nedsætte sygefraværet. Indsatsen skal baseres på aftaler med de faglige organisationer og medarbejdernes tillidsrepræsentanter.
Jo bedre en arbejdsgiver kommunen er, jo bedre fungerer arbejdet, og jo bedre service kan medarbejderne byde borgerne.

Enhedslisten foreslår

 • Haderslev Kommune skal prioritere betydelige midler, til tilstrækkeligt ‘varmehænder’ i vores daginstitutioner, på vores skoler og på vores plejecentre
  ● Alle medarbejdere i Haderslev Kommune skal sikres ret til fuldtidsansættelse, men også mulighed for og ret til at arbejde på nedsat tid
  ● Alle medarbejdere i Haderslev Kommune skal sikres mulighed for og ret til efteruddannelse og kompetenceudvikling
  ● Inden for alle velfærdsområder skal ‘kontrolkrav’ reduceres til det absolutte lovpligtige minimum, medmindre andet aftales i fællesskab med medarbejderne
  ● Der gennemføres forsøg med selvstyrende grupper, hvor medarbejderne selv organiserer arbejdet og at der gøres op med bureaukratisk styrings- og kontrolinstrumenter. Selvstyrende grupper og stor indflydelse på eget arbejde sikrer en bedre udførelse
  ● At der foretages en kortlægning af de kommunale forvaltningers arbejds-, konsulent- og kontrolopgaver, hvoraf det også så vidt muligt skal fremgå, hvorvidt opgaverne er kommunalt, regionalt eller statsligt bestemt. Kortlægningen skal efterfølgende gøres offentlig tilgængelig og tjene som et oplysningsgrundlag til borgerne om Haderslev Kommune
 1. Mennesker med handicap

Enhedslisten arbejder for, at mennesker med handicap kompenseres fuldt ud for deres handicap i hverdagen og dermed få en bedre livskvalitet. Målet er, at disse borgere skal tænke så lidt som muligt på deres handicap, være uafhængig af andre og være selvhjulpen, men på den anden side få den ønskede personlige hjælp, så de kan leve som andre.

Enhedslisten foreslår:

 • Mennesker med handicap skal have samme muligheder som alle andre for at deltage i kulturtilbuddene og færdes i Haderslev Kommune
  ● Adgangsforholdene til biografer, værtshuse, koncertsale, diskoteker, teatre mv. skal være indrettet således at mennesker med handicap kan bruge dem på lige fod med andre borgere
  ● Der skal i den fysiske planlægning altid tages udgangspunkt i, at mennesker med handicap skal kunne bruge lokaliteten
  ● Adgangsforholdene hos læger, tandlæger, fysioterapeuter og andre indenfor sundhedssektoren skal være sådan, at mennesker med handicap også får et frit valg og kan bruge sundhedsvæsenet uafhængigt af andres hjælp
  ● Bostøtte og hjælp til ophold i egen bolig skal medvirke til, at mennesker med handicap er så selvhjulpne som muligt
  ● Ledsagerordninger skal stå til rådighed for alle, der har brug for det i tilstrækkeligt omfang. Det giver tryghed og muligheder
  ● Der skal laves forsøg med kollektive boligformer for handicappede med udbredt selvbestemmelse og selvorganisering – men hvor der med rigelig personale er tryghed og gode rammer til at iværksætte aktiviteter, som beboerne har bestemt.
  ● Al brugerbetaling på service og ydelser, der har baggrund i handicappet, skal afskaffes
  ● At i alle relevante beslutningsprocesser rådfører Haderslev Kommune sig med handicaprådet og tilgængelighedsgruppen

Og ikke mindst ønsker Enhedslisten mere fokus på, at usynlige sygdomme er mindst lige så store handicaps som fysiske sygdomme.

 1. Kultur- og arkitekturpolitik
  5.1 En kulturpolitik for alle

I Enhedslisten mener vi, at kulturelle oplevelser skal være muligt for alle mennesker, da kultur er vigtigt for at udvikle vores sociale bevidsthed og for at øge mangfoldigheden.
Vi ønsker at løfte kulturen i Haderslev og dermed gøre kunst, musik, film, teater, litteratur mere tilgængeligt, så alle mennesker har mulighed for at deltage i mange forskellige slags kulturelle aktiviteter.

Kulturen i folkeskolen
Kunst styrker børn/unges evner til empati og indsigt og kultur/kunstneriske projekter er et redskab til at skabe fællesskaber på tværs af både alder, køn og baggrund. Derfor mener vi, at der skal mere kultur ind i folkeskolen. Børnekultur og amatørteater skal være et tilbud for alle børn i lokalområderne, da det kan være med til give børnene et fællesskab og en selvsikkerhed, som folkeskolen ikke alene kan give.

 

Lokale visioner 

 • Bispen skal være vores fælles folkelige kulturhus. Mere fokus på borgerinddragelse og selvorganiserede tiltag og færre regler. Værksteder og mødelokaler skal være gratis for alle ikke kommercielle aktiviteter ogskabe rum for udvikling af nye aktiviteter. I Enhedslisten bakker vi op om Aktivitetshuset, da det er en vigtig kulturinstitution og et mødested for mange kreative sjæle i Haderslev. Vi vil have en større aktivitet i og omkring værkstederne og på Månen.
 • Viønsker, at musikken kommer tilbage på Månen. Der skal ansættes flere folk – eksempelvis en fast lydmand til Månen – og driftsbudgettet skal øges. Vi vil øge tilskuddet til at genskabe et regionalt spillested, evt. som et samarbejde mellem Månen, Banehuset i Sommersted, Vojens Musik- og Kulturhus og Gram Slot.
 • Folkebibliotekerne skal tilbage til nærområderne for at styrke hele kommunens lige, frie og gratis adgang til uddannelse, oplysning og kulturel aktivitet. Derfor ønsker vi et større fokus på biblioteksafdelingerne i Vojens og Gram.

 

En stærk ungdomskultur 

Der er i særlig grad brug for fokus på ungdomskulturen, da Haderslev er en aktiv studieby. Et af målene er derfor at:

 • Øge støtten til lokale iværksættere og innovative kulturprojekter, der kan være med til at sætte Haderslev pålandkortet, og som kan øge opmærksomheden omkring Haderslev som kulturby. Der skal derfor sikres gode vilkår for aktiviteter som kulturfestivaler, musikcaféer, teater mm.
 • Gøre priserne i Haderslev Musikskole mere tilgængelige og brugervenlige. Grænsen for at søge friplads forlavindkomstgrupper skal forhøjes, så flere kan få råd til musikskolen. Dertil skal der kunne søges friplads i særlige tilfælde
 • Give plads til streetkulturen, ildsjælene og deres selvorganisering i miljøet omkringStreetDome. Vi støtter den alternative streetkultur i Haderslev
 • Sikre Teatret Møllen langt ud i fremtiden, da vi ikke kan leve uden vores egnsteater. Samtidig ser vi Haderslev Teaterforening og forsøgsscenen som to andre særdeles vægtige funktioner i Haderslev.
 • Støtte aktivt opom at få genstartet Haderslev Ungdomsråd HUR – både med økonomi, lokale og personale.
 • Enhedslisten støtter de mange nye tiltag, der har udgangspunkt i Kunsthal6100 og SG25. Uden den slags initiativer dør Haderslev.

 

Kunst i Haderslev 

I Enhedslisten mener vi desuden, at kommunens kunstpulje skal forhøjes, således at Haderslev kan skabe flere kunstprojekter i og omkring Haderslev. Dermed vil Haderslev blive mere attraktiv for både borgere i byen, tilflyttere og turister med interesse for kunst og kultur.

 

5.2. Arkitektur og byudvikling

Haderslev by er en spændende, gammel, historisk by, og det giver et stort ansvar. Gram er tilsvarende interessant med slottet i centrum men også mange andre historiske bygninger og veje. Og flere andre steder i kommunen har vi mange interessante bygninger og steder, som kræver vores beskyttelse.
Hver gang vi ændrer de fysiske forhold, skal vi indtænke vores historie og vores unikke arkitektur. Det sker for tit, at et byrådsflertal ønsker at give lov til nedrivninger af gamle bevaringsværdige bygninger – her kunne opmærksomheden henledes til Restaurant Pauli i Vojens, der måtte lade livet for en discountbutik. Eller byggeriet af ”højhuset” på havnen (hvis det bliver), som totalt ændrer udtrykket, man får af Haderslev fra fjordsiden.

Enhedslisten ønsker mere fokus på vores historie og arkitektur. Et af de tiltag, som vi gennem nogle år har kæmpet for, er ansættelsen af en stadsarkitekt, som kan rådgive kommunen – både embedsmænd og byråd, men også kan rådgive private investorer, tidligt i processen, så de kan indtænke bevarelse i planen.

Enhedslisten vil også kæmpe for, at registreringen opdateres, så vi har et SAVE register over hele kommunen for bevaringsværdige bygninger.

Damparken i Haderslev er noget helt særligt. Damparken er byens åndehul, som alle i Haderslev har et forhold til. Damparken er ikke en naturlig dam, men oprettet da omfartsvejen blev bygget. Alligevel er den nu en del af en grøn midtby, som skal fastholdes. Der bør arbejdes med at få flere vilde blomster og større biodiversitet, selvom det er svært, da gæssene overgøder græsset og vandet og æder det grønne.
Uanset gæssene er Enhedslisten imod ethvert byggeri af restauranter i Damparpen. Det skal ikke tillades, at private kan leje eller købe en del af kommunens og folkets jord i Damparken til at bygge en restaurant for at tjene penge. Der er så mange andre muligheder for at bygge og udvikle spisesteder i og omkring byen, at de skal henvises dertil.  Det er endda muligt at udvikle, hvilket vi har set flere eksempler på, bl.a. en restaurant med udsigt over Damparken.

 1. Grønne tiltag

6.1. Grøn trafik – offentlig transport og cyklister

Generelt ønsker Enhedslisten gratis offentlig transport. Vi kan starte med gratis buskort for børn og unge til også at gælde studerende, ældre og førtidspensionister.
Haderslev Kommune skal bindes sammen til en helhed, hvilket skal foregå ved busdrift. Så mange landsbysamfund som muligt skal have tilført busdrift.
Bybusser fra Haderslev skal tage sig af Starup og Hammelev, og de skal udvides til også at dække aftentimerne. Haderslev Kommune er en lang og smal kommune. Derfor skal der mere fokus på busdriften helt fra Årøsund til Fole. Det skal være muligt for alle borgere på strækningen at deltage i aftenaktiviteter i Gram, Vojens og Haderslev og tage bussen hjem. Enhedslisten ønsker flere busser på strækningen.  Samtidig skal der være garanti for, at alle tog til og fra Vojens har en garanteret forbindelse videre til Haderslev. Sådan var det engang, men desværre ikke længere.
Desuden vil vi have overgang til eldrevne eller brintdrevne busser snarest.
Cyklister
Cyklisterne har ikke gode vilkår i Haderslev. Der er sket forbedringer de sidste 8 år med flere cykelstier, men det er ikke nok. Der skal fokuseres på cyklister i fremtiden. Alle forhold, der fremmer en hurtig og let fremkommelig cykeltrafik, skal sikres.
Målsætningen skal være, at cykeltrafikken skal fordobles inden for 10 år, mens biltrafikken i Haderslevs bymidte skal reduceres.

Cyklismen er fremtiden, og i alle projekter skal der indtænkes, hvordan vi kan få flere ud af bilerne og over på cyklen. Det kræver både nyanlæg af cykelstier, bedre vedligeholdelse af dem og ikke mindst fokus på cyklister, når der byudvikles og laves ændringer i byområderne.

P-pladser
Enhedslisten har kæmpet for at få det elektroniske P-henvisningssystem, for at reducere ”søgetrafikken” og for at dokumentere, at der er P-pladser nok. Der er masser af bynære P-pladser på Hertug Hans Plads, Borgervænget osv.

Enhedslisten ønsker færre P-pladser ved Haderslev Dam: Alle dem på Wittenberg Plads og langs Dammen mod Bispen skal nedlægges. Der kan så, i forbindelse med det nu nedlagte Rådhus i Gåskærgade, etableres et tilsvarende antal pladser der. Hvis der ønskes yderligere, så skal de placeres udenfor bycentrum og betjenes med shuttlebusser. Generelt mener Enhedslisten, at små eldrevne shuttlebusser sagtens kan betjene bymidten ud til det nye Rådhus, Sundhedscentret og P-pladserne i bykanten.

Motorvej
Jo flere motorveje der bygges, jo flere biler kommer der på vejene. Det er fakta, som er dokumenteret ved flere vejudvidelser. Hvis det bliver hurtigere at komme frem i bil, bruger færre den offentlige trafik og tager i stedet bilen. Og i løbet af få år er den trafiktrængsel, man ville løse, genopstået bare med flere biler og færre busser/tog.
Hærvejsmotorvejen fra omkring Haderslev via Give til Hobro vil ikke være rentabel, da tidsbesparelsen ikke er ret stor.
Enhedslisten ønsker ikke flere motorveje og ønsker slet ikke en motorvej, der skal starte i noget af det naturskønne område ved Simmersted, for at vi kan spare 10-15 minutter på vej til Hobro. Motorveje laver skrappe barrierer, som gør, at dyr ikke kan passere og deraf forringer forholdene for mange dyr. Broer og tunneller til faunapassage er ikke nok.

6.2. Lillebælt, naturnationalparker og biodiversitet

Lillebælt er et fælles hav for region Syddanmark og Flensborg. I årevis har man hældt næringsstoffer, slam og kemikalier i Lillebælt. Nu kan det ikke klare mere.
Fiskene, ilten, ålegræs og tang er væk i store områder- alligevel bliver der gjort overraskende lidt fra kommunerne og statens side. Tidligere var gydemodne fisk fredet i Lillebælt, men det er de heller ikke længere. Det er en katastrofe, at noget af det ”torskerogn”(fiskerogn) du kan købe, er fra gydemodne fladfisk fra Lillebælt. Enhedslisten har ved mange aktioner sat disse problemer på dagsordenen – nu er det tid til at handle, så vi ikke får skabt ”Det døde hav”.
● Stop for udledning ad havneslam.

 • Stop for voldsomme næringsstofudledninger fra spildevand og Landbrug. Lillebælt tåler ikke flere næringsstoffer!
 • Stop for fiskeri af gydemodne fisk.
 • Stop for fiskeri med bundtrawl og andre bundskrabende redskaber.
 • Stop for havbrug i indre farvande.
 • Start forfra – genplantålegræs, byg stenrev og øg biodiversiteten i vores havmiljø.Naturnationalparker bringer naturen tættere på mennesker. I årevis har motorvejs-mafiaen fået udbygget motorvejsnettet i alle retninger, det har øget trafikken og mindsket lysten til alternative løsninger, som fleksibel mødetid på arbejdspladsen, delebiler, godstransport på skinner. Naturnationalparker er med til at sikre åndehuller for naturen. Områder, hvor der ikke høstes træ, hvor der er stor variation i beplantningen, hvor der er fokus på biodiversitet. Områder, der viser det gode eksempel. Naturnationalparker er ikke en modsætning til naturnær skovdrift, men blot en af mange veje til at vise, at naturen har behov for ro.

Hvordan øger vi oplevelsen af og bevarer levesteder for dyrearter og blomsterarter, i byen, ved de mange dyrkede marker, regulerede naturarealer og ureguleret natur?
I villakvarterer, skal de grønne områder, som kommunen har indflydelse på, rumme langt mere biodiversitet. Den gående beboer, kan gennem snoede stier eller lige gangarealer bevæge sig rundt, midt i et blomsterflora.

Enhedslisten fik i efteråret 2020 gennemført, at kommunen ændrer slåningen af vejgrøfterne. Der slås nu primært for at sikre trafiksikkerheden. Allerede nu kan vi i Haderslev Kommune se, at insekttallet på bilernes forrude er øget. Det er et godt tegn. Mere vild natur skal kunne ses, nydes og øge biodiversiteten.

Enhedslisten ønsker at afsætte midler til at bevare områder, der rummer alm. vegetations skov og paragraf-3-områder med eksempelvis orkideer og anden særegen natur. Denne omkostning er nødvendig pga alt det svineri, der er sket af miljøet med profit for øje eller bare på grund af manglende viden. Naturen stiller nu krav på pay back.

6.3  

Genbrug

Haderslev og PROVAS er i gang med at bygge et nyt ressourcecentrum. En avanceret genbrugsplads, hvor der skal fokus på langt højere grad af genanvendelse, affaldssortering og bæredygtighed. På alle kommunens genbrugspladser skal skoleeleverne også inddrages mest mulig. De gode ideer og vaner de arbejder med i bl.a. cirkulær handlingsforløb, vil øge Haderslev Kommunes gode løsninger på de mange affaldsproblemer, vi står overfor i dag. Der skal oprettes en skoletjeneste, der tilknyttes alle kommunens genbrugspladser. Samtidig skal der ses på om en socialøkonomisk virksomhed vil kunne bruges i denne sammenhæng.
6.4. Tiny houses og bæredygtigt byggeri

Enhedslisten ønsker mere fokus på bæredygtighed på boligområdet. Energiforbruget skal ned fra huse bygges til de genanvendes. Der er mange måder at reducere energiforbruget på, men den mest simple er at reducere boligstørrelserne. Derfor kæmper Enhedslisten for, at der skal være attraktive muligheder for at bygge Tiny Houses. De er små og bruger derfor mindre energi i byggefasen, men også i den løbende opvarmning. Det er bedre f.eks. at bruge 30m2 bolig pr person, end traditionelt nyere byggeri, hvor folk bygger over 75m2 pr person.
Enhedslisten ønsker flere lokalplaner/områder med krav om maksimale boligstørrelser på f.eks. 45 m2 koblet med krav om bæredygtigt byggeri, og at det hele bygger på fællesskaber.

Uanset hvor gode brændeovne er, udleder de partikelforurening. Enhedslisten ønsker at brændeovne udfases i bynære områder og anvendelsen af andre opvarmningsformer anvendes – enten via fjernvarme eller f.eks. varmepumper.

6.5  FN´s 17 Verdensmål

Haderslev kommune har en fin vision, som Enhedslisten også har støttet.
” Vores vision

I Haderslev Kommune lykkes vi gennem det løsningsorienterede samarbejde mellem borgere, erhvervsliv og uddannelser. Her samarbejder vi, fordi gode nabo- og partnerskaber gør os stærkere, end vi kan være hver for sig.
FN’s verdensmål og det aktive medborgerskab er det grundlag for innovation og bæredygtig udvikling, der løfter vores kommune til mere end en geografisk fællesnævner.
Vi er aktive med hjerte og vilje, fordi det at stå sammen om noget større end os selv er lige så meget vores lokale historie, som det er vores globale fremtid.”

Enhedslisten ønsker mere fokus på FN´s verdensmål, så vi i alle aspekter tager højde for dem.
Det betyder:
At miljøet både i vand og på land skal forbedres – mere kamp for især Lillebælt og vandområderne og større biodiversitet på land.
At lokalsamfund og byer skal være bæredygtige med fokus på miljø, fællesskab og billige boliger, samt et ansvarligt forbrug.
At borgerne i kommunen skal have medindflydelse på beslutninger, og ikke bare stemme hvert 4. år. Aktiv borgerinddragelse på alle niveauer vil udvikle kommunen, så vi får bedre skoler og plejecentre, men generelt får en bedre udvikling af kommunen.
At vi skal afskaffe fattigdom, sikre mindre ulighed og mere sundhed og trivsel og ikke mindst ligestilling mellem kønnene
At vi skal sikre bæredygtig energi og rent vand
At vi skal arbejde for kvalitetsuddannelse og anstændige jobs.

Sidst er det vigtigt, at der er gennemsigtighed i alle forhold, så den aktive borgerinddragelse er en reel mulighed, og at politikerne og de ledende ansatte reelt arbejder for, at folk kan blive inddraget.

Man kan sige, at FN´s Verdensmål meget godt rammer Enhedslisten Haderslevs lokalpolitiske holdninger for bedre velfærd og mindre ulighed og bedre miljø.
7.0 Børn og unge

Børnepolitikken i Haderslev Kommune har i mange år været præget af en kvalitets- og kontraktstyring, hvor det pædagogiske arbejde sættes på kommunale formler og styres af populistiske koncepter, og hvor kontrol, dokumentation, evaluering og indbyrdes konkurrence bliver metoderne, der skal sikre kvaliteten.
Enhedslisten vil gå imod disse tendenser og give børn ret til at være børn med alt, hvad dette indebærer af leg, venskaber og mangfoldighed af liv – også det, der ikke kan måles og vejes.
Enhedslisten tror på, at hvis børnene får en god barndom med gode daginstitutioner og skoler, så skal de også nok komme godt gennem ungdomsuddannelser og livet bagefter.

7.1 Daginstitutioner

Det primære omdrejningspunkt for Enhedslistens politik på daginstitutionsområdet er at sikre mere tid til børnene. Vi skal sikre, at alle børn oplever deres dagpleje, vuggestue eller børnehave som et trygt sted, hvor de ses og høres og hvor de mættes af indtryk, oplevelser og viden – steder hvor både børn og voksne beriges. Mere og bedre tid med børnene opnår vi først og fremmest ved at sikre ordentlige arbejdsvilkår for det pædagogiske personale. Derfor vil vi i Enhedslisten have fastsat en god grundnormering for daginstitutionerne i Haderslev Kommune. En god normering er afgørende for barnets udvikling, den er afgørende for, om der er tilstrækkelig med barn/voksen-kontakt og for om barnet stimuleres, udfordres og har god plads og støtte til relationer med andre børn. Enhedslisten ønsker hurtigere indførelse af minimumsnormeringer. Bedre vilkår for det pædagogiske personale indbefatter bl.a. også bedre muligheder for uddannelse og efteruddannelse. I den sammenhæng er det afgørende at personalet har medindflydelse på valg af efteruddannelse og herunder vurdering af relevans og mulighed for implementering i den eksisterende hverdag. Bedre vilkår indbefatter også, at vi sikrer et ordentligt arbejdsmiljø, både for børn og voksne. Det er afgørende, at børnenes hverdag foregår i gode fysiske rammer, som understøtter børnenes udvikling både fysisk, psykisk og æstetisk. I Enhedslisten betragter vi de centralt krævede pædagogiske læreplaner som mangel på tillid til den pædagogiske faglighed. Vi mener, at børn skal have lov til at være børn og at daginstitutionernes primære opgave er at skabe institutioner til gavn for børnelivet selv og ikke for et fremtidigt uddannelseskrav. I Enhedslisten synes vi det er en god idé, at det pædagogiske personale og forældre i den enkelte institution, sammen diskuterer og beskriver, hvilke fokusområder, man vil arbejde med i det kommende år. Men vi er lodret uenige i, at der skal fastsættes læreplaner og kompetencemål for børn ned til et halvt år. I Enhedslisten er vi ikke imod evaluering, men vi arbejder for, at det pædagogiske personale får metodefrihed, som naturligt følges af metodeansvar. Evaluering skal være på det faglige personales og børnenes præmisser.

Enhedslisten foreslår:

 • At der pådaginstitutionsområdet tilføres de midler, det vil kræve at sikre en ordentlig grundnormering – minimumsnormeringer nu!
  ● En grundnormering på 3 børn pr. voksne i vuggestuen, 6 børn pr. voksne i børnehaven og 9 børn pr. voksen i fritidshjem/SFO. (Grundnormeringen skal tage afsæt i personalets reelle tilsynstimer, dvs den reelle tid med børnene. Opgaver som hiver pædagogerne ud og væk fra kerneopgaven, skal ikke medregnes i grundnormeringen.)
  ● At der arbejdes med sociale normeringer i daginstitutionerne og at der tilføres de nødvendige midler det kræver at gøre dette arbejde pædagogisk bæredygtigt
  ● At der igangsættes en forsøgsordning med etablering af madordning og køkkenpersonale i en udvalgt daginstitution. Rammerne for ordningen skal udarbejdes i samarbejde med repræsentanter for det fagligt personale og fastsættes med udgangspunkt i ordningens pædagogiske perspektiver
  ● At alle kommunalt bestemte evalueringskrav med karakter af læreplaner suspenderes
  ● At kommunen foretager børnemiljøvurderinger på alle kommunens daginstitutioner
  ● At der ikke indføres tidlig SFO opstart i Haderslev Kommune

7.2 Skolen – et fælles mødested

Det er skolens opgave at få børn og unge til at gribe og begribe verden. Skolen skal forberede til fremtiden og være en del af rammen for et godt børneliv. Enhedslisten mener, at den enkelte folkeskoles arbejde skal ses i sammenhæng med hjem og nærmiljø, og skolen bør være et fælles mødested for alle lokalområdets skolebørn.
Derfor er det også Enhedslistens politik, at den enkelte skole i højere grad skal afspejle nærmiljøet fremfor at leve op til koncernstyringen i Haderslev Kommune: det skal i højere grad være den enkelte skoles ledelse, medarbejdere, forældre og børn, der beslutter den pædagogiske retning for skolen. Vi skal skabe en bedre folkeskole, der fokuserer på faglig udvikling og trivsel, frem for test og tidsrøvende dokumentation. Skoledagen skal være kortere for alle elever, så fritidsinteresser og kammeratskaber kan fremmes.
Når skolen i højere grad skal tage udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger og behov, kræver det overskuelige klasser. Elever med særlige vanskeligheder kræver en særlig støtte og ekspertise. To lærere i klassen – i det mindste i nogle af timerne – er også et godt udgangspunkt for udviklingen af lærerteams. Skolepædagoger og støttepædagoger er også vigtige til at sikre gode relationer og processer i skoledagen. Gode personale-normeringer er en side af sagen. Tidssvarende undervisningsmidler og ordentlige undervisningslokaler er en anden.

Enhedslisten foreslår:
● Lærerne og andet pædagogisk uddannet personale skal have mere tid til forberedelse og planlægning af undervisningen og pædagogiske aktiviteter.
● At der indføres et loft på max. 24 elever pr. klasse
● Lærere og andet pædagogisk uddannet personale skal have tid til at tage hensyn til den enkelte elev, så de kan differentiere undervisningen, uden at det går ud over klassefællesskabet
● Arbejdstidsaftaler for det pædagogiske personale i Haderslevs skoler skal sikre både tid og ro til at være sammen med eleverne, men også til forberedelse og samarbejde, herunder forældresamarbejde
● Skolerne skal have bedre mulighed for at indføre to lærer-ordninger med inddragelse af pædagogiske medarbejdere i klasserne, kortere skoledage, lektiecafeer målrettet elevernes reelle behov m.v. uden at dette går ud over normeringerne
● Folkeskoler med særlige ressourcekrævende opgaver skal have ekstra bevillinger for at sikre, at eleverne på disse skoler får en undervisning af samme kvalitet som elever på andre skoler. Skoler med mange ressourcekrævende børn skal sikres så gode vilkår, at de bliver attraktive for alle børn og deres familier
● Børn med særlige behov skal sikres et tilbud, som både giver mulighed for faglig udvikling og sikrer børnenes trivsel
● Elevernes medbestemmelse skal sikres i et udbygget samarbejde mellem elever, lærere og forældre
● Børn har også ret til fritid, som de selv bestemmer over. Derfor skal eleverne have fri, når de forlader skolen. Lektier skal afskaffes
● Der skal afsættes de nødvendige midler til specialundervisning og tilbud til særligt udfordrede elever. Indsatsen skal tage udgangspunkt i, hvad der giver det enkelte barn den bedste trivsel og de bedste udviklingsmuligheder

7.3 Udsatte børn og unge

Alle børn og unge skal have ret til en god og tryg opvækst. Derfor er det vigtigt, at kommunen gør en særlig indsats for udsatte børn og unge, uanset om problemerne skyldes fattigdom, omsorgssvigt, handicap, kriminalitet eller fysisk eller psykisk sygdom eller misbrugsproblemer hos forældrene. Det skal derfor sikres, at der er de nødvendige ressourcer hertil.

For nogle udsatte børn og unge vil det være nødvendigt med en anbringelse uden for hjemmet i kortere eller længere tid. For andre vil det være bedre med forebyggende foranstaltninger, f.eks. i form af familiebehandling, aflastning, kontaktperson eller andet.
Kommunen skal altid kunne stille de nødvendige tilbud til rådighed. Familie- og handicapcentre skal have de nødvendige ressourcer til at hjælpe og vejlede familier med sociale problemer eller med børn med handicap, og der skal være ressourcer til de nødvendige foranstaltninger. Dialogen med forældrene er for Enhedslisten væsentlig: kun gennem respektfuld dialog sikres det enkelte barn gode betingelser. Anbringelser af børn og unge uden for hjemmet eller iværksættelse af forebyggende foranstaltninger må ikke blive styret af mangel på penge.

Haderslevreformen løste ikke opgaven via det tværfaglige samarbejde. Det er enormt vigtigt, ofte afgørende, at indsatsen når hele vejen rundt om barnet. Derfor er det vigtigt, at der afsættes ressourcer til de relevante medarbejdergrupper for at få opbygget en struktur, som kan fungere i praksis. Kommunikationen mellem de forskellige faggrupper skal forenkles ved at f.eks. socialrådgiveren og skolepsykologen ofte er til rådighed i frokostpausen på skolen, så den enkelte lærer kan få sparring inden barnet bliver til en sag. Sagsgangen fra en udsat elev får læreren til at ønske støtte til at der kan iværksættes hjælp til eleven skal forenkles/forkortes.  Samtidigt er det vigtigt, at det også sikres, at der er de resurser til rådighed, som det tværfagligt samarbejdes mange facetter kræver. Og sidst, men ikke mindst, – så kæmper alle forældre for deres børn, og det er ikke grådighed, når de ønsker støtte til enten selv at blive frikøbt eller til bedre støtte og træning af barnet. Alle børn, uanset handicap, har ret til den nødvendige støtte, uanset prisen. Og forældrenes kamp for det skal ses som en styrke omkring barnet.

 

7.4 Ligestilling
Det er vigtigt, at vi helt fra fødslen arbejder for ligestilling for alle. Der er så mange steder i samfundet, hvor ulighed pga køn er markant. Kvinder får lavere løn, trods efterhånden bedre uddannelse. Barselsorloven i Danmark er skævt fordelt, da de fleste mænd tager meget mindre barselsorlov end kvinderne, hvilket giver kvinderne dårligere karrieremuligheder og lavere pensionsopsparing.
Et af de steder hvor vi som kommune kan yde en øjeblikkelig indsats er omkring adgang til hygiejnebind og -artikler. Skotland vedtog i efteråret 2020, som det første land i verden, gratis hygiejnebind til alle. Dengang kom det frem, at op mod 20% af de skotske kvinder havde udfordringer med at skaffe penge til hygiejneartikler. Samtidig vil den offentlige adgang også være med til at sætte fokus og aftabuisere menstruation.
Enhedslisten Haderslev foreslår, at vi giver gratis adgang til hygiejneartikler i forbindelse med menstruation. De skal være gratis til rådighed på alle kommunens institutioner og arbejdspladser. Og vi skal opfordre kommunens uddannelsesinstitutioner og private arbejdspladser til at gøre det samme.  Vi går først og opfordrer andre til at følge.

 

 1. Rettigheder og tryghed for deældre

De ældre i kommunen er borgere på lige fod med andre. De ældre skal gives mulighed for at deltage i byens liv, have deres behov for pleje og omsorg opfyldt på værdige betingelser, samt have mulighed for at vælge mellem forskellige boformer. Øgede midler til hjemmehjælp og praktisk hjælp skal sammen med støtte til kulturelle og sociale tilbud og forbedringer for at ældre kan komme rundt i hele Haderslev Kommune, skal medvirke til at give ældre bedre mulighed for at fortsætte et aktivt liv.

Vi får ikke en velfungerende hjemmehjælp og ældresektor ved, at kommunen forflygtiger sit ansvar og udliciterer opgaverne til firmaer, der skal konkurrere på prisen eller som tvangsudskriver mennesker, der er på kontanthjælp, til at udføre opgaverne. Vi skaber kun en bedre ældresektor ved at respektere de ældre og ved at lade kvalificeret og veluddannet personale udføre dette vigtige arbejde. Som for alle vores faggrupper på gulvet, skal medarbejderne inden for ældreområdet sikres bedre tid og bedre muligheder for at imødekomme de behov, som ældre har. Vi skal endvidere sikre at medarbejderne får ordentlige løn- og arbejdsforhold, samt gode muligheder efteruddannelse.

Enhedslisten foreslår:

 • Hiort Lorenzen Plejecenter skal tilbage i offentlig regi. Ældreplejen er et fælles samfundsanliggende, der ikke skal gøres til et “udbudsområde med mulig profit”. Den usikkerhed der opstår, når ældreplejen udliciteres, er ikke acceptabel
  ● At Haderslev Kommune sammen med repræsentanter for borgerne og relevante fagfolk, som repræsentanter for pårørende til ældre svækkede, fortløbende forholder sig aktivt til, hvordan den værdige ældrepleje sikres. Der skal være en ældrepleje, hvor der er sikret den nødvendige tid til nærvær og faglighed. En ældrepleje, hvor ældre kan leve i tryg forvisning om, at hjælpen er klar, hvis og når behovet opstår, og hvor der samtidig er sikret indflydelse på egen livssituation og for opretholdelse af egen livsrytme
  ● At der skabes boligforhold, der passer til den enkelte ældres behov. Det skal være boliger, som er til at betale og gerne i det lokalområde, som den ældre føler sig tilknyttet til, samtidig med at der sikres den fornødne faglige hjælp til, at den ældre kan have en tryg og aktiv alderdom
  Boligen er et fundamentalt gode. Den er en del af vores sjæl, og som sådan er den intim og privat. Boligen er ikke et opbevaringssted, der kan administreres som en “maskinstation” eller en arbejdsplads. Udfordringen bliver, hvordan fremtidige hjælpemidler kan indtænkes i boligen og dér bidrage til, at den ældre bliver selvhjulpen, uden at forudsætningen om tryghed for den ældre sættes over styr.

 

Enhedslisten foreslår:

 • At den ældre skal tilbydes forskellige valgmuligheder med henblik på, at den ældre støttes i at leve det liv, som den ældre ønsker. Det værdige liv omfatter mulighed for fælles udflugter, besøg hos venner og for kulturoplevelser. Det indbefatter mulighed for at foretage indkøb, for at komme til frisøren, for at gåpå værtshus eller komme ud at spise. Andre værdighedsparametre omfatter følelsen af at være velsoigneret, at være klædt som man ønsker, og at den ældre tilbydes en varieret og ernæringsrigtig mad i rammer og omgivelser, der fremmer lysten til at spise
 • At der tilknyttes faste læger til de enkelte plejecentre, men med mulighed for at den ældre kan fastholde sin egen praktiserende læge. Dette indebærer, at der ansættes det fornødne antal uddannet personale, det vil sige sygeplejersker, social- & sundhedsassistenter, terapeuter og relevante ledere, samt at alle ansatte sikres den fornødne efter- og videreuddannelse. Derudover skal det gøres attraktivt at arbejde inden for social- og sundhedssektoren
 • At der i det daglige indtænkes rehabilitering, genoptræning og forebyggelse af højfaglighed i omsorg, pleje og behandling, og at der sikres kontinuitet blandt det personale, der kommer hos den ældre. At de forebyggende hjemmebesøg og den gratis omsorgstandpleje forbedres
 • At der er tid og rum og tilbud til eksistentielle samtaler og samvær med andre. At der tages nødvendige hensyn til kulturbaggrund og religion
 • Med henblik på forebyggelse og sundhedsfremme, skal der i boligkvarterer, hvor der er mange ældre, sikres en tæt dialog mellem hjemmepleje, hjemmesygeplejerske og de lokale ejendomsfunktionærer
 • Haderslev Kommune skal i de situationer, hvor der skal ske nødvendige boligskift forældre uden pårørende, tilbydes flytteassistance og hjælp til indretning betalt af kommunen.
 • At der fokuseres påat opbygge et velfungerende ældredemokrati, således at brugere, beboere og ansatte får reel medindflydelse i dagligdagen, og således at ældrerådene behandles som ligeværdige samarbejdspartnere
 • At der sikres,at alle plejecentre og hjemmeplejedistrikter har beboer- og/eller pårørenderepræsentanter med indflydelse i bestyrelser/råd.
 1. Økonomi– De bredeste skuldre skal bære de tungeste byrder

Enhedslisten ønsker solidariske løsninger. Det betyder, at de, der har de højeste indkomster, skal yde forholdsvis mest til fællesskabet. Grundlæggende synes vi skatten til kommunen skal gøres progressiv ligesom statsskatten og ikke være den samme procent, alle betaler. Desværre er det et folketingsspørgsmål, så det kan vi ikke ændre kommunalt.
Haderslev Kommunes indtægter skaffes stort set ved kommunal indkomstskat, grundskyld, bloktilskud og udligningsordninger samt ved brugerbetaling.
Enhedslisten ønsker ikke umiddelbart at hæve indkomstskatten for at finansiere velfærden. Det skrå skatteloft har som konsekvens at de højeste indkomster, der har ramt skatteloftet (545.000/år), slipper for at betale kommunale skattestigninger. En stigning i den personlige indkomstskat betales derfor kun af alle lavere indkomster.

Enhedslisten foreslår:
● Grundskylden og dækningsafgiften hæves til det maksimale. Herved sikres det at det er dem med de største erhvervsejendomme og dyreste ejerboliger – der betaler mest
● Erhvervsstøtten reduceres
● Der kan spares penge ved at fjerne unødvendig kontrol og bureaukrati
● Og ikke mindst at kommunens hastige gældsreduktion justeres, således at der ikke afdrages så meget netto hvert år. Vores nuværende afdragsprofil svarer til, at den nye Erlev skole i Sydbyen betales over ca. 2 år. Vi kan ikke (økonomisk forsvarligt) afdrage mindre på vores største lån, men vi kan optage flere nye lån, der kompenserer for det alt for store nettoafdrag, som vi har for øjeblikket

 1. Grøn erhvervspolitik og grøn turisme

Overskriften for Enhedslistens erhvervspolitik og generelt er grøn energi, miljø og økologi. Haderslev Kommune er præget af flot natur og mange muligheder for turister.
Kombinationen af det kuperede terræn, mange søer og åer og den lange fjord og kyst giver store muligheder for turismen. Allerede i dag har vi især mange campingturister og sommerhusturister. Der er mange muligheder for at udvikle turismen, og især sætte fokus på den grønne turisme og kommunens naturværdier.
Det kan understøttes af et mere blandet landbrug. Enhedslisten mener ikke, at der er meget natur i store monokultur raps- og hvedemarker, mens økologisk landbrugs mere afvekslende afgrøder og dyrkningsform giver større mangfoldighed i plante-, dyre og insektlivet.
En grøn erhvervspolitik med grøn turisme og økologisk landbrug vil også være med til at sikre udviklingen i landdistrikterne og landsbyerne og ikke kun i centerbyerne. Landsbyerne udvikling skal sikres gennem muligheder for erhverv, der netop tager udgangspunkt i landdistrikterne. Og her har Haderslev Kommune gode muligheder.

Naturturisme er fremtidens store erhverv. Haderslev Kommune har over 200 km vandløb med fiskemuligheder i verdensklasse. Lillebælt har været godt fiskested for turister, men de sidste 8-9 år har det været meget skidt – ja, Lillebælt er ved at dø.
Haderslevs kuperede terræn med morænelandskaber, skove og flot natur tiltrækker også turister.
Hvis Haderslev Kommune ville, kunne vi blive Danmarks mekka for lystfiskere- og naturturister.