Valgprogram 2017

Enhedslisten Haderslev – Valgprogram 2017 – 3. udkast

Indholdsfortegnelse:


1. Arbejde
1.1. Arbejdsmarked
1.2. Kontanthjælp, sygedagpenge og førtidspension
2. Natur og kommune i harmoni
3. Borgernær velfærd
4. Mennesker med handicap
5. En kulturpolitik for alle
6. Grøn offentlig trafik
7. Børn, unge og familie
7.1. Daginstitutioner
7.2 Skoler
7.3 Tidlig indsats
8. Ældrepolitik
9. Økonomi
10. Grøn erhvervspolitik og grøn turisme1. Arbejde

1.1. Arbejdsmarked

Enhedslisten i Haderslev vil styrke indsatsen for at skaffe relevante jobs til den gruppe af ledige, som ikke kan skaffe sig et job på det ordinære arbejdsmarked. Dette skal ske uden at der fyres ansatte, som laver opgaverne i dag. 

Arbejdet skal fordeles bedre og tilrettelægges på en sådan måde, at flere får mulighed for en aktiv tilværelse på arbejdsmarkedet og at de, der er i arbejde undgår stress, nedslidning og udstødelse. 

Samtidig ønsker vi at få stoppet al meningsløs tvangsaktivering. I stedet skal der satses på et rummeligt arbejdsmarked, hvor alle ansættes med samme rettigheder.

Enhedslisten foreslår
● Arbejdsløsheden skal nedbringes ved at udvide den offentlige service – ved at skabe nye jobs. Så får vi en bedre kommunal service, får arbejdsløse i arbejde og minimerer nedslidning og stress for de ansatte
● Haderslev kommune opretter flere relevante lære- og praktikpladser
● Haderslev kommune skal iværksætte energibesparende renoveringer af dens bygninger. Istandsættelse og klimarenovering af kommunens skoler og andre bygninger skaber arbejdspladser, sparer penge og på sigt og nedbringer kommunens udslip af klimagasser
● Haderslev kommune sikrer miljøvenlig pleje af grønne områder, og stopper brug af pesticider på kommunale jorder
● Haderslev kommune skal lave en samlet strategi for sine naturoplevelserne. Denne strategi skal indtænke flere politiske områder, herunder bl.a. beskæftigelses-, turisme- og kulturområdet
● Haderslev kommune skal sætte fokus på iværksætteri og understøttelse af sociale og fællesejede virksomheder, som en del af kommunens beskæftigelsespolitik.understøtte opstart af socialøkonomiske virksomheder
● Haderslev kommune skal stille sociale klausuler ved udbud, – bl.a. krav om danske overenskomster og forpligtigelse til at ansætte praktikanter og/eller lærlinge
● Haderslev Kommune igangsætter forsøg med 30 timer arbejdsuge med fuld løn- og personalekompensation, som man har gjort i Göteborg i Sverige
● Uddannelse og opkvalificering skal være det naturlige førstevalg i indsatsen over for arbejdsløse, herunder en udvidet brug af revalidering
● Aktiveringskravet til arbejdsløse og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere skæres ned til det lovgivningsmæssige minimum med udgangspunkt i den enkelte borger
● Øget brug af jobrotation, så nuværende medarbejdere opkvalificeres, og ledige får arbejdserfaring
● Alle unge under 30 år skal have garanti for et tilbud om arbejde og/eller uddannelse. Unge arbejdsløse skal enten sikres et relevant tilbud om uddannelse inden for 3 måneder eller visiteres fra uddannelsesparate til aktivitetsparate, så de kan komme væk fra den særligt lave ydelse uddannelsesparate modtager
● Alle som er omfattet af kravet om 225 timers arbejde, for at modtage kontanthjælp skal sikres et reelt tilbud om et sådant og det skal sikres, at ingen, som ikke kan leve op til kravet, udsættes for dette
● At etablere 225 timers stillinger for 1,5 år. 5 jobs pr måned til ok løn og rigtigt job. År et 5 mio max, men sikker kun 2 mio afhængig af hvem der ansættes og refusion. Herefter ca 1 mio om året netto
● Nyttejob skal erstattes af muligheden for at deltage i nyttige aktiviteter i civilsamfundet. Begrænsninger i arbejdsløses mulighed for at deltage i frivilligt arbejde skal fjernes

1.2. Kontanthjælp, sygedagpenge og førtidspension

Der skal skabes bedre vilkår for de af kommunens borgere, som er syge, på kontanthjælp eller som er på førtidspension. Det er Enhedslisten opfattelse, at dette er et område som kalder på en gennemgribende indsats, eftersom den nuværende praksis ikke har tilstrækkeligt fokus på den enkelte borgers interesser og behov.

Haderslev Kommune kan og skal gøre tingene meget bedre for disse borgere end vi gør i dag. I Enhedslisten Haderslev ønsker vi, at vores kommune udvikles til at blive en reel og meningsfuld støtte for alle, i det omfang det er nødvendigt for den enkelte.

Enhedslisten foreslår

● Reglerne i forhold til sygedagpenge, kontanthjælpsmodtagere, jobafklaringsforløb, ressourceforløb og førtidspension m.v. skal administreres så skønsmæssigt lempeligt som muligt, uden at overtræde lovgivninger eller vejledninger
● Alle sager for mennesker, der har været på kontanthjælp i mere end 5 år gennemgås for at finde ud af, om de enten skal på en anden ydelse, eller hvad man ellers kan gøre for at hjælpe disse mennesker ud af kontanthjælpssystemet. Alle borgere som rammes af kontanthjælpsloft eller kravet om 225 timers arbejde, skal have vurderet, om de ikke reelt hører hjemme på en anden ydelse
● At igangsætte kommunal undersøgelse af, hvorfor borgere ender på kontanthjælp. Det er vigtigt for at forebygge at flere ender på den ydelse på livstid
● At Haderslev Kommune øger fokus på at skaffe førtidspensionister i skånejobs

2. Natur og kommune i harmoni

Så er der gået 4 år siden vi skrev: Alle snakker om det (miljø), men de færreste partier gør noget alvorligt ved det. Dette er stadig højaktuelt og Enhedslisten Haderslev ser stadig dette område som høj-prioritet. 

Det nuværende borgerlige flertal ser ikke ud til at ville gøre noget, så derfor er det vigtigt vi får styrket venstrefløjen i Haderslev byråd. På nogle områder vil udgiften til renovering/omstilling, hurtig tjene sig hjem igen. Det drejer sig bl.a. om energibesparelse og isolering af de kommunale ejendomme. Samtidig vil en grøn kommune tiltrække grønne virksomheder til gavn for den almindelige beskæftigelse.

I Enhedslisten lægger vi i øvrigt vægt på følgende emner:

● Økologi og miljøvenlige produkter i kommunes regi – herunder i indkøbspolitikken.
● Miljøvenlige nyanlæg og vedligehold af de grønne områder
● Hjemmekompostering – haveaffald til kompost i egen have
● Bedre sortering af bygningsaffald
● Øget genbrug (flere fraktioner) og mindre afbrænding
● Trafiksanering og cykelstier
● Alternativ energi, herunder landbaseret vindmøller
● Miljøvenlige kommunale køretøjer
● Rådgivning til borgerne om miljøspørgsmål
● ikke flere drive in butikker
● Oprettelse af en fond til hjælp for iværksættere for udvikling af nye miljøprodukter/serviceydelser.
● Iværksætte hjælp til opstart af socialøkonomiske virksomheder

3. Borgernær velfærd

I Haderslev Kommune, har vi gennem de seneste år oplevet, at der er forsvundet arbejdspladser inden for den borgernære velfærd, mens opgaverne er blevet flere og flere. Vores kommunes varme hænder er blevet underlagt en kvalitets- og kontraktstyring, hvor samtlige velfærdsopgaver tvinges på ensidige formler hvor kontrol, dokumentation, evindelige målinger og indbyrdes konkurrence gøres til målestok for kvaliteten af vores velfærd. 

Denne voldsomme bureaukratisering og kontrol af vores medarbejdere ‘på gulvet’ har ydermere betydet en betydelig forøgelse af vores kommunale forvaltningers arbejdsopgaver og dermed også en ganske betydelig forøgelse af de økonomiske udgifter til denne typer af opgaver, som ellers kunne anvendes til at sikre flere hænder til de borgernære opgaver. 

Enhedslisten Haderslev vil en mere borgernær velfærd, hvor varetagelsen af kommmunens kerneydelser forbedres. Det gælder særligt velfærden for børn, unge og ældre. Borgerne i Haderslev skal sikres et højt serviceniveau, samtidig med, at kommunens ansattes skal sikres en god arbejdsplads. 

Det fysiske og psykiske arbejdsmiljø skal forbedres og den forebyggende indsats skal opprioriteres for kommunens medarbejdere. Arbejdet skal fordeles, således at kommunens medarbejdere undgår stress, nedslidning og udstødelse. 

Haderslev kommune skal gå i spidsen med at forbedre arbejdsmiljøet og nedsætte sygefraværet. Indsatsen skal baseres på aftaler med de faglige organisationer og medarbejdernes tillidsrepræsentanter.

Enhedslisten foreslår

● Haderslev Kommune skal prioritere betydelige midler, til tilstrækkeligt ‘varme hænder’ i vores daginstitutioner, på vores skoler og på vores plejehjem
● Alle medarbejdere i Haderslev kommune skal sikres mulighed og ret til at arbejde på nedsat tid
● Alle medarbejdere i Haderslev kommune skal sikres mulighed for og ret til efteruddannelse og kompetenceudvikling
● Inden for alle velfærdsområder skal ‘kontrolkrav’ reduceres til det absolutte lovpligtige minimum, medmindre andet aftales i fællesskab med medarbejderne
● Der gennemføres forsøg med selvstyrende grupper, hvor medarbejderne selv organiserer arbejdet og at der gøres op med bureaukratisk styrings- og kontrolinstrumenter
● At der foretages en kortlægning af de kommunale forvaltningers arbejds, konsulent og kontrolopgaver, hvoraf det også så vidt muligt skal fremgår, hvorvidt opgaverne er kommunalt, regionalt eller statsligt bestemt. Kortlægningen skal efterfølgende gøres offentlig tilgængelig og tjene som et oplysningsgrundlag til borgerne om Haderslev Kommune

4. Mennesker med handicap

Enhedslisten arbejder for at mennesker med handicap kompenseres fuldt ud for deres handicap i hverdagen, og dermed få en bedre livskvalitet. Målet er, at disse borgere skal tænke så lidt som muligt på sit handicap, være uafhængig af andre og være selvhjulpen, men på den anden side få den ønskede personlige hjælp, så de kan leve som andre.

Enhedslisten foreslår:

● Mennesker med handicap skal have samme muligheder som alle andre for at deltage i kulturtilbuddene og færdes i Haderslev Kommune
● Adgangsforholdene til biografer, værtshuse, koncertsale, diskoteker, teatre mv. skal være indrettet således at mennesker med handicap kan bruge dem på lige fod med andre borgere
● Der skal i den fysiske planlægning altid tages udgangspunkt i, at mennesker med handicap skal kunne bruge lokaliteten
● Adgangsforholdene hos læger, tandlæger, fysioterapeuter og andre indenfor sundhedssektoren skal være sådan, at mennesker med handicap også får et frit valg og kan bruge sundhedsvæsenet uafhængigt af andres hjælp
● Bostøtte og hjælp til ophold i egen bolig skal medvirke til at mennesker med handicap er så selvhjulpne, som muligt
● Ledsagerordninger skal stå til rådighed for alle der har brug for det i tilstrækkeligt omfang. det giver tryghed og muligheder
● Der skal laves forsøg med kollektiv boligformer for handiccappede med udbredt selvbestemmelse og selvorgansisering – men hvor der med rigelig personale er tryghed og gode rammer til at iværksætte aktiviteter som beboerne har bestemt.
● Al brugerbetaling på service og ydelser i øvrigt der har baggrund i handicappet skal afskaffes
● At i alle relevante beslutningsprocesser rådfører Haderslev Kommune sig med handicaprådet og Tilgængelighedsgruppen

5. En kulturpolitik for alle

I Enhedslisten mener vi, at kulturelle oplevelser skal være muligt for alle mennesker, da kultur er vigtigt for at udvikle vores sociale bevidsthed og for at øge mangfoldigheden.
Vi ønsker at løfte kulturen i Haderslev og dermed gøre kunst, musik, film, teater, litteratur mere tilgængeligt, så alle mennesker har mulighed for at deltage i mange forskellige slags kulturelle aktiviteter.

Kulturen i folkeskolen
Kunst styrker børn/unges evner til empati og indsigt og kultur/kunstneriske projekter er et redskab til at skabe fællesskaber på tværs af både alder, køn og baggrund. Derfor mener vi, at der skal mere kultur ind i folkeskolen. Børnekultur og amatørteater skal være et tilbud for alle børn i lokalområderne, da det kan være med til give børnene et fællesskab og en selvsikkerhed, som folkeskolen ikke alene kan give.

Bispen – et hus med liv
● Vi ønsker, at musikken kommer tilbage på Månen. Der skal ansættes flere folk – eksempelvis en fast lydmand til Månen – og driftsbudgettet skal øges. Vi vil øge tilskuddet til at genskabe et regionalt spillested, evt. som et samarbejde mellem Månen, Banehuset i Sommersted, Vojens Musik- og Kulturhus og Gram Slot.
● I Enhedslisten bakker vi op om Aktivitetshuset, da det er en vigtig kulturinstitution og et mødested for mange kreative sjæle i Haderslev. Vi vil have en større aktivitet i og omkring værkstederne og på Månen.
● Folkebibliotekerne skal tilbage til nærområderne for at styrke hele kommunens lige, frie og gratis adgang til uddannelse, oplysning og kulturel aktivitet. Derfor ønsker vi et større fokus på biblioteksafdelingerne i Vojens og Gram.

En stærk ungdomskultur
Der er i særlig grad brug for fokus på ungdomskulturen, da Haderslev er en aktiv studieby. Et af målene er derfor at:

● Øge støtten til lokale iværksættere og innovative kulturprojekter, der kan være med til at sætte Haderslev på landkortet, og som kan øge opmærksomheden omkring Haderslev som kulturby. Der skal derfor sikres gode vilkår for aktiviteter som kulturfestivaler, musikcaféer, teater mm.
● Gøre priserne i Haderslev Musikskole mere tilgængelige og brugervenlige. Grænsen for at søge friplads for lavindkomstgrupper skal forhøjes, så flere kan få råd til musikskolen. Dertil skal der kunne søges friplads i særlige tilfælde
● Give plads til streetkulturen, ildsjælene og deres selvorganisering i miljøet omkring StreetDome. Vi støtter den alternative streetkultur i Haderslev

Kunst i Haderslev
I Enhedslisten mener vi desuden, at kommunens kunstpulje skal forhøjes, således at Haderslev kan skabe flere kunstprojekter i og omkring Haderslev. Dermed vil Haderslev blive mere attraktiv for både borgere i byen, tilflyttere og turister med interesse for kunst og kultur.

6. Grøn offentlig trafik

Generelt ønsker Enhedslisten gratis offentlig transport. Vi kan starte med gratis buskort for børn og unge til også at gælde studerende, ældre og førtidspensionister.
Haderslev kommune skal bindes sammen til en helhed, hvilket skal foregå ved busdrift. Så mange landsbysamfund som muligt skal have tilført busdrift.
Bybusser fra Haderslev skal tage sig af Starup og Hammelev, og de skal udvides til også at dække aftentimerne.
Desuden foreslår vi en omgående overgang til eldrevne bybusser.
Hvad vil vi den kommende byrådsperiode
I løbet af de kommende 4 år vil vi arbejde hårdt på at udvikle og etablere førerløs el-togdrift fra Haderslev til Vojens Det østligste stop skal være på Rådhuset overfor Rutebilstationen. Det vil sikre en sammenhæng mellem de forskellige transportmidler. Der er et stort transportbehov af studerende og arbejdskraft fra Vojens St. til Haderslev.
Til Rutebilstationen bliver knyttet den kommende cykel-gangsti på det gamle banelegeme. Fra Vojens ser vi gerne fortsættelse til Rødekro og Åbenrå med el-tog.

Cyklister
Cyklisterne har ikke gode vilkår i Haderslev. Der er sket forbedringer de sidste 4 år med flere cykelstier, men det er ikke nok. Der skal fokuseres på cyklister i fremtiden. Alle forhold, der fremmer en hurtig og let fremkommelig cykeltrafik, skal sikres.
Målsætningen skal være, at cykeltrafikken skal fordobles inden for 10 år, mens biltrafikken i Haderslevs bymidtes skal reduceres.

P-pladser
Enhedslisten har kæmpet for at få det elektroniske P-henvisningssystem, for at reducere ”søgetrafikken” og for at dokumentere, at der er P-pladser nok. Der er masser af bynære P-pladser på Hertug Hans Plads, Borgervænget osv. Hvis der ønskes flere, så skal de placeres udenfor bycentrum og med shuttlebusser (en bus der kører den samme korte rute igen og igen) ind til Gravene.

7.0 Børn og unge

Børnepolitikken i Haderslev kommune har i mange år været præget af en kvalitets- og kontraktstyring, hvor det pædagogiske arbejde sættes på kommunale formler og styres af populistiske koncepter, og hvor kontrol, dokumentation, evaluering og indbyrdes konkurrence bliver metoderne, der skal sikre kvaliteten.
Enhedslisten vil gå imod disse tendenser og give børn ret til at være børn med alt, hvad dette indebærer af leg, venskaber og mangfoldighed af liv – også det, der ikke kan måles og vejes.

7.1 Daginstitutioner

Det primære omdrejningspunkt for Enhedslistens politik på daginstitutionsområdet er at sikre mere tid til børnene. Vi skal sikre at alle børn oplever deres dagpleje, vuggestue eller børnehave som et et trygt sted, hvor de ses og høres og hvor de mættes af indtryk, oplevelser og viden – steder hvor både børn og voksne beriges. 

Mere og bedre tid med børnene opnår vi først og fremmest ved at sikre ordentlige arbejdsvilkår for det pædagogiske personale. Derfor vil vi i Enhedslisten have fastsat en god grundnormering for daginstitutionerne i Haderslev kommune. En god normering er afgørende for barnets udvikling, den er afgørende for om der er tilstrækkelig med barn/voksen-kontakt og for om barnet stimuleres, udfordres og har god plads og støtte til relationer med andre børn. 

Bedre vilkår for det pædagogiske personale indbefatter bl.a. også bedre muligheder for uddannelse og efteruddannelse. I den sammenhæng er det afgørende at personalet har medindflydelse på valg af efteruddannelse og herunder vurdering af relevans og mulighed for implementering i den eksisterende hverdag. Bedre vilkår indbefatter desuden også, at vi sikrer et ordentligt arbejdsmiljø, både for børn og voksne. Det er afgørende at børnenes hverdag foregår i gode fysiske rammer, som understøtter børnenes udvikling både fysisk, psykisk og æstetisk. 

I Enhedslisten betragter vi de centralt krævede pædagogiske læreplaner som mangel på tillid til den pædagogiske faglighed. Vi mener at børn skal have lov til at være børn og at daginstitutionernes primære opgave er at skabe institutioner til gavn for børnelivet selv og ikke for et fremtidigt uddannelseskrav. 

I Enhedslisten synes vi det er en god idé, at det pædagogiske personale og forældre i den enkelte institution, sammen diskuterer og beskriver, hvilke fokusområder man vil arbejde med i det kommende år. Men vi er lodret uenige i, at der skal fastsættes læreplaner og kompetencemål for børn ned til et halvt år. I Enhedslisten er vi ikke imod evaluering, men vi arbejder for, at det pædagogiske personale får metodefrihed, som naturligt følges af metodeansvar. Evaluering skal være på det faglige personales præmisser.

Enhedslisten foreslår:

● At der daginstitutionsområdet tilføres de midler det vil kræve at sikre en ordentlig grundnormering
● En grundnormering på 3 børn pr. voksne i vuggestuen, 6 børn pr. voksne i børnehaven og 9 børn pr. voksen i fritidshjem/SFO. (Grundnormeringen skal tage afsæt i personalets reelle tilsynstimer, dvs den reelle tid med børnene. Opgaver som hiver pædagogerne ud og væk fra kerneopgaven, skal ikke medregnes i grundnormeringen.)
● At der arbejdes med sociale normeringer i daginstitutionerne og at der tilføres de nødvendige midler det kræver at gøre dette arbejde pædagogisk bæredygtigt
● At der igangsættes en forsøgsordning med etablering af madordning og køkkenpersonale i en udvalgt daginstitution. Rammerne for ordningen skal udarbejdes i samarbejde med repræsentanter for det fagligt personale og fastsættes med udgangspunkt i ordningens pædagogiske perspektiver
● At alle kommunalt bestemte evalueringskrav med karakter af læreplaner suspenderes
● At kommunen foretager børnemiljøvurderinger på alle kommunens daginstitutioner
● At der ikke indføres tidlig SFO opstart i Haderslev Kommune

7.2 Skolen – et fælles mødested

Det er skolens opgave at få børn og unge til at gribe og begribe verden. Skolen skal forberede til fremtiden og være en del af rammen for et godt børneliv. Enhedslisten mener, at den enkelte folkeskoles arbejde skal ses i sammenhæng med hjem og nærmiljø, og skolen bør være et fælles mødested for alle lokalområdets skolebørn.
Derfor er det også Enhedslistens politik, at den enkelte skole i højere grad skal afspejle nærmiljøet fremfor at leve op til koncernstyringen i Haderslev kommune: det skal i højere grad være den enkelte skoles ledelse, medarbejdere, forældre og børn, der beslutter den pædagogiske retning for skolen. Vi skal skabe en bedre folkeskole, der fokuserer på faglig udvikling og trivsel, frem for test og tidsrøvende dokumentation. Skoledagen skal være kortere for alle elever, så fritidsinteresser og kammeratskaber kan fremmes.
Når skolen i højere grad skal tage udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger og behov, kræver det overskuelige klasser. Elever med særlige vanskeligheder kræver en særlig støtte og ekspertise. To lærere i klassen – i det mindste i nogle af timerne – er også et godt udgangspunkt for udviklingen af lærerteam. Gode personale-normeringer er en side af sagen. Tidssvarende undervisningsmidler og ordentlige undervisningslokaler er en anden.

Enhedslisten foreslår:
● Lærerne og andet pædagogisk uddannet personale skal have mere tid til forberedelse og planlægning af undervisningen og pædagogiske aktiviteter.
● At der indføres et loft på max. 24 elever pr. klasse
● Lærere og andet pædagogisk uddannet personale skal have tid til at tage hensyn til den enkelte eleverne, så de kan differentiere undervisningen, uden at det går ud over klassefællesskabet
● Der skal indgås arbejdstidsaftaler for det pædagogiske personale i Haderslevs skoler
● Skolerne skal have bedre mulighed for at indføre ordninger med to lærer-ordninger med inddragelse af pædagoger medarbejdere i klasserne, kortere skoledage, lektiecafeer målrettet eleverne reelle behov m.v. uden at dette går ud over normeringerne
● Folkeskoler med særlige ressourcekrævende opgaver skal have ekstra bevillinger for at sikre, at eleverne på disse skoler får en undervisning af samme kvalitet som elever på andre skoler
● Børn med særlige behov skal sikres et tilbud, som både giver mulighed for faglig udvikling og sikrer børnenes trivsel
● Elevernes medbestemmelse skal sikres i et udbygget samarbejde mellem elever, lærere og forældre
● Børn har også ret til fritid, som de selv bestemmer over. Derfor skal eleverne have fri, når de forlader skolen. Lektier skal afskaffes
● Der skal afsættes de nødvendige midler til specialundervisning og tilbud til særligt udfordrede elever. Indsatsen skal tage udgangspunkt i. hvad der giver det enkelte barn den bedste trivsel og de bedste udviklingsmuligheder

7.3 Udsatte børn og unge

Alle børn og unge skal have ret til en god og tryg opvækst. Derfor er det vigtigt, at kommunen gør en særlig indsats for udsatte børn og unge, uanset om problemerne skyldes fattigdom, omsorgssvigt, handicap, kriminalitet eller fysisk eller psykisk sygdom eller misbrugsproblemer hos forældrene. Det skal derfor sikres, at der er de nødvendige ressourcer hertil.

For nogle udsatte børn og unge vil det være nødvendigt med en anbringelse uden for hjemmet i kortere eller længere tid. For andre vil det være bedre med forebyggende foranstaltninger, f.eks. i form af familiebehandling, aflastning, kontaktperson eller andet.
Kommunen skal altid kunne stille de nødvendige tilbud til rådighed. Familie- og handicapcentre skal have de nødvendige ressourcer til at hjælpe og vejlede familier med sociale problemer eller med børn med handicap, og der skal være ressourcer til de nødvendige foranstaltninger. Dialogen med forældrene er for Enhedslisten væsentlig: kun gennem respektfuld dialog sikres det enkelte barn gode betingelser. Anbringelser af børn og unge uden for hjemmet eller iværksættelse af forebyggende foranstaltninger må ikke blive styret af mangel på penge.

Den nyligt offentliggjorte evaluering af Haderslevreformen har bekræftet at det tværfaglige samarbejde fortsat ikke er tilstrækkeligt velfungerende. Det er enormt vigtigt, ofte afgørende, at indsatsen når hele vejen rundt om barnet. Derfor er det vigtigt at der afsættes ressourcer til de relevante medarbejdergrupper, for at få opbygget en struktur som kan fungere i praksis. Samtidigt er det vigtigt, at det også sikres at der er de resurser til rådighed, som det tværfagligt samarbejdes mange faceter kræver.

8. Rettigheder og tryghed for de ældre

De ældre i Kommunen er borgere på lige fod med andre. De ældre skal gives mulighed for at deltage i byens liv, have deres behov for pleje og omsorg opfyldt på værdige betingelser, samt have mulighed for at vælge mellem forskellige boformer. 

Øgede midler til hjemmehjælp og praktisk hjælp skal sammen med støtte til kulturelle og sociale tilbud og forbedringer for at ældre kan komme rundt i hele Haderslev Kommune, skal medvirke til at give ældre bedre mulighed for at fortsætte et aktivt liv.

Vi får ikke en velfungerende hjemmehjælp og ældresektor ved, at kommunen forflygtiger sit ansvar og udliciterer opgaverne til firmaer, der skal konkurrere på prisen, eller tvangsudskriver mennesker, der er på kontanthjælp, til at udføre opgaverne.

Vi skaber kun en bedre ældresektor ved at respektere de ældre og ved at lade kvalificeret og veluddannet personale udføre dette vigtige arbejde. Som for alle vores faggrupper på gulvet, skal medarbejderne inden for ældreområdet sikres bedre tid og bedre muligheder for at imødekomme de behov, som ældre har. Vi skal endvidere sikre at medarbejderne får ordentlige løn- og arbejdsforhold, samt gode muligheder efteruddannelse.

Enhedslisten foreslår:

● Hiort Lorenzen Plejecenter skal tilbage i offentlig regi. Ældreplejen er et fælles samfundsanliggende, der ikke skal gøres til et “udbudsområde med mulig profit”. Den usikkerhed der opstår når ældreplejen udliciteres er ikke acceptabel
● At Haderslev Kommune sammen med repræsentanter for borgerne og relevante fagfolk, som repræsentanter for pårørende til ældre svækkede, fortløbende forholder sig aktivt til, hvordan den værdige ældrepleje sikres. Der skal være en ældrepleje, hvor der er sikret den nødvendige tid til nærvær og faglighed. En ældrepleje, hvor ældre kan leve i tryg forvisning om, at hjælpen er klar, hvis og når behovet opstår, og hvor der samtidig er sikret indflydelse på egen livssituation og for opretholdelse af egen livsrytme
● At der skabes boligforhold, der passer til den enkelte ældres behov. Det skal være boliger, som er til at betale og gerne i det lokalområde, som den ældre føler sig tilknyttet til, samtidig med at der sikres den fornødne faglige hjælp til, at den ældre kan have en tryg og aktiv alderdom
Boligen er et fundamentalt gode. Den er en del af vores sjæl, og som sådan er den intim og privat. Boligen er ikke et opbevaringssted, der kan administreres som en “maskinstation” eller en arbejdsplads. Udfordringen bliver, hvordan fremtidige hjælpemidler kan indtænkes i boligen og dér bidrage til, at den ældre bliver selvhjulpen, uden at forudsætningen om tryghed for den ældre sættes over styr.

Enhedslisten foreslår:

● At den ældre skal tilbydes forskellig valgmuligheder med henblik på, at den ældre støttes i at leve det liv, som den ældre ønsker. Det værdige liv omfatter mulighed for fælles udflugter, besøg hos venner og venner og kulturoplevelser. Det indbefatter mulighed for at foretage indkøb, for at komme til frisøren, for at gå på værtshus eller komme ud at spise. Andre værdighedsparametrer omfatte følelsen af at være velsoigneret, at være klædt som man ønsker, og at den ældre tilbydes en variant og ernæringsrigtig mad i rammer og omgivelser, der fremmer lysten til at spise

● At der tilknyttes faste læger til de enkelte plejecentre, men med mulighed for at den ældre kan fastholde sin egen praktiserende læge. Dette indebærer, at der ansættes det fornødne antal uddannet personale, det vil sige sygeplejersker, social- & sundhedsassistenter, terapeuter og relevante ledere, samt at alle ansatte sikres den fornødne efter- og videreuddannelse. Derudover skal det gøres attraktivt at arbejde inden for social- og sundhedssektoren

● At der i det daglige indtænkes rehabilitering, genoptræning og forebyggelse af høj faglighed i omsorg, pleje og behandling, og at der sikres kontinuitet blandt det personale, der kommer hos den ældre. At de forebyggende hjemmebesøg og den gratis omsorgstandpleje forbedres

● At der er tid og rum og tilbud til eksistentielle samtaler og samvær med andre. At der tages nødvendige hensyn til kulturbaggrund og religion

● Med henblik på forebyggelse og sundhedsfremme, skal der i boligkvarterer, hvor der er mange ældre, sikres en tæt dialog mellem hjemmepleje, hjemmesygeplejerske og de lokale ejendomsfunktionærer

● Haderslev Kommune skal i de situationer, hvor der skal ske nødvendige boligskift for ældre uden pårørende, tilbydes flytteassistance og hjælp til indretning betalt af kommunen. Denne hjælp kan indgå som jobskabelse efter 225-timers reglen

● At der fokuseres på at opbygge et velfungerende ældredemokrati, således at brugere, beboere og ansatte får reel medindflydelse i dagligdagen, og således at ældrerådene behandles som ligeværdige samarbejdspartnere

9. Økonomi – De bredeste skuldre skal bære de tungeste byrder

Enhedslisten ønsker solidariske løsninger, det betyder at de der har de højeste indkomster skal yde forholdsvis mest til fællesskabet. Grundlæggende synes vi skatte til kommunen skal gøres progressiv ligesom statsskatten og ikke være den samme procent alle betaler. Desværre er det et folketingsspørgsmål, så det kan vi ikke ændre kommunalt.
Haderslev kommunes indtægter skaffes stort set ved kommunal indkomstskat, grundskyld, bloktilskud og udligningsordninger samt ved brugerbetaling.
Enhedslisten ønsker ikke umiddelbart at hæve indkomstskatten for at finansiere velfærden. Det skrå skatteloft har som konsekvens at de højeste indkomster der har ramt skatteloftet slipper for at betale kommunale skattestigninger. En stigning i den personlige indkomstskat betales derfor af alle lave indkomster.

Enhedslisten foreslår:
● Grundskylden og dækningsafgiften hæves til det maksimale. Herved sikres det at det er dem med de største erhvervsejendomme og dyreste ejerboliger – der betaler mest
● Erhvervsstøtten reduceres
● Der kan spares penge ved at fjerne unødvendig kontrol og bureaukrati
● Og ikke mindst at kommunens hastige gældsreduktion justeres, således at der ikke afbetales så meget netto hvert år. Vores nuværende afdragsprofil svarer til, at en nybygget skole i Sydbyen betales over ca. 2 år. Vi kan ikke (økonomisk forsvarligt) afdrage mindre på vores største lån, men vi kan optage flere nye lån, der kompenserer for det alt for store nettoafdrag, som vi har for øjeblikket

10. Grøn erhvervspolitik og grøn turisme

Overskriften for Enhedslisten erhvervspolitik og generelt er grøn energi, miljø og økologi. Haderslev kommune er præget af flot natur og mange muligheder for turister.
Kombinationen af det kuperede terræn, mange søer og åer og den lange fjord og kyst giver store muligheder for turismen. Allerede i dag har vi især mange campingturister og sommerhusturister. Der er mange muligheder for at udvikle turismen, og især sætte fokus på den grønne turisme og kommunens naturværdier.
Det kan understøttes af et mere blandet landbrug. Enhedslisten mener ikke, at der er meget natur i store monokultur raps- og hvedemarker, mens økologisk landbrugs mere afvekslende afgrøder og dyrkningsform giver større mangfoldighed i plante-, dyre og insektlivet.