INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I ENHEDSLISTEN HADERSLEV

Alle medlemmer af Enhedslisten Haderslev inviteres hermed til generalforsamling, onsdag den 7. marts, kl. 19.00, NY ADRESSE !!! – Lembckesvej 3-7.  Bygning B hovedindgangen lokale B17

Efter generalforsamlinngen vil der være medlemsmøde, med vores to byrådsmedlemmer Svend Brandt og Mogens Rerup, samt Claus Larsen som var inde i sidste periode.

De vil orientere om resultater af deres arbejde samt udvalgsposter og vigtige pejlemærker i den kommende periode. Medlemmerne vil kunne stille spørgsmål og forslag til dem.

Dagsorden for generalforsamlingen
1. Valg af dirigent

2. Godkendelse af dagsorden

3. Bestyrelsens bereting v. bestyrelsesmedlem Rune Robert Friis

4. Godkendelse af revideret regnskab

5. Indkomne forslag og arbejdsplan for det kommende år, herunder

A) Partiskat (Partiets retningslinjer)

B) Valg af delegerede til Enhedslistens Årsmøde 27. – 29. april.

6. Budget for det kommende år

7. Valg af bestyrelsen + to suppleanter

8. Valg af to revisorer

9. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet under generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde seneste den 21. februar. De kan mailes til Torben Jensen, gettogartner@hotmail.com.